ประกาศ:

หยุดการอัพเดท ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ให้เข้าชมที่ thaitvnews2014.blogspot.com

Saturday, January 28, 2012

เปิด112รายชื่อ นำทัพผลักดันแก้ม.112

VoiceTV


เผย 112 รายชื่อ คณะนิติราษฎร์ นำร่องลงชื่อผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม.112 ก่อนส่งไม้ต่อให้ ครก.112 รวบรวมกว่าหมื่นชื่อหนุนแก้กฎหมายในสภาฯ

จากกรณี นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แกนนำคณะนิติราษฎณ์ ประกาศจุดยืนการผลักดันเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ และกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยจะใช้เวลา 112 วัน รวบรวมรายชื่อ รวมทั้งจะขับเคลื่อนการรวบรวมรายชื่อผ่าน กลุ่มคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 หรือ ครก.112 อีกทั้ง ระบุถึงเป้าประสงค์ที่พยายามทำให้บทบัญญัติในเรื่องนี้ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศนั้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลแผ่นพับของการรณรงค์แก้มาตรา 112 ปรากฎรายชื่อบุคคลสำคัญ ๆ ที่ลงชื่อสนับสนุนข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ โดยรายชื่อผู้ลงชื่อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ 112 คนแรกที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ได้แก่

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ

ผาสุก พงษ์ไพจิตร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุจิตต์ วงษ์เทศ นักวิชาการ นักเขียน

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วุฒิสมาชิกและอัยการ

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์/ศิลปิน

ชัยศิริ จิวะรังสรรค์ ศิลปิน

ธงชัย วินิจจะกูล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน

ธเนศวร์ เจริญเมือง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อานันท์ กาญจนพันธุ์ สังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยศ สันตสมบัติ สังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกษียร เตชะพีระ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สิงคโปร์

กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ศรีประภา เพชรมีศรี โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

ขวัญระวี วังอุดม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

เอกกมล สายจันทร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โกสุมภ์ สายจันทร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมชาย ปรีชาศิลปะกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฉลาดชาย รมิตานนท์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัฒนา สุกัณศีล สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชัชวาล ปุญปัน อดีตอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ม.เชียงใหม่

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธีระ สุธีวรางกูร นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิยะบุตร แสงกนกกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาวตรี สุขศรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปูนเทพ ศิรินุพงษ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจักษ์ ก้องกีรติ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิชาต สถิตนิรมัย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรัก สุวรรณวัฒนา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ยุกติ มุกดาวิจิตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนุสรณ์ อุณโน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นลินี ตันธุวนิตย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มรกต ไมยเออร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัครพงษ์ ค้ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วาด รวี นักเขียน

ปราบดา หยุ่น นักเขียน

วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นักเขียน

ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักเขียน นักแปล

มุกหอม วงษ์เทศ นักเขียน

สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการ

ไอดา อรุณวงศ์ วารสาร “อ่าน”

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักแปลอิสระ

วิจักขณ์ พานิช นักเขียน นักแปล

สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน-นักวิชาการอิสระ

นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ สื่อมวลชน

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี สื่อมวลชน

นพ. กิตติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการรพ. ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน

จีรานุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการ สำนักข่าวประชาไท

จิตรา คชเดช ผู้นำแรงงาน, กลุ่ม Try Arm

สมบัติ บุญงามอนงค์ นักกิจกรรมสังคม

แดนทอง บรีน ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เยาวลักษ์ อนุพันธุ์ ทนายความ

รัตนมณี พลกล้า ทนายความ

พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ

ภาวิณี ชุมศรี ทนายความ

ประเวศ ประภานุกูล ทนายความ

อนุสรณ์ ธรรมใจ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อันธิฌา ทัศคร ปรัชญาและศาสนา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กานดา นาคน้อย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพอร์ดู (Purdue) สหรัฐอเมริกา

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ นักวิชาการอิสระด้านพลังงานนิวเคลียร์

ไชยันต์ รัชชกูล มหาวิทยาลัยพายัพ

คมลักษณ์ ไชยยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชัชวาลย์ ศรีพาณิชย์ อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย

ชาตรี ประกิตนนทการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เชษฐา พวงหัตถ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอมอร นิรัญราช คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พวงทอง ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวียงรัฐ เนติโพธิ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติ ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมล ทับจุมพล รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉลอง สุนทรวาณิชย์ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุวิมล รุ่งเจริญ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาพล ลิ่มอภิชาต อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกษม เพ็ญภินันท์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

วัฒน์ วรรยางกูร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา

อธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารเวย์

เวียง-วชิระ บัวสนธ์ บรรณาธิการ สำนักพิมพ์สามัญชน

ดวงมน จิตร์จำนงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิเชญ แสงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์

อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียน

อุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรต์

เรืองรอง รุงรัศมี นักเขียน นักแปล

ทองธัช เทพารักษ์ นักเขียน การ์ตูนนิสต์ ศิลปิน

เดือนวาด พิมวนา นักเขียนรางวัลซีไรต์

ประกาย ปรัชญา กวี

ซะการีย์ยา อมตยา กวีรางวัลซีไรต์

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน

กฤช เหลือละมัย กวี

วินัย ปราบบริปู นักเขียน ศิลปิน

รายชื่อในเบื้องต้น จำนวน 112 คนแรก นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจร่วมลื่อเพิ่มเติม อาทิ

อติภพ ภัทรเดชไพศาล นักเขียน

บินหลา สันกาลาคีรี นักเขียนรางวัลซีไรต์

ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง บรรณาธิการสำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด

ธิติ มีแต้ม บรรณาธิการนิตยสารปาจารยสาร

ศุภชัย เกศการุณกุล นักเขียน – ช่างภาพ

นอกจากนี้ กลุ่มคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 หรือ ครก.112 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว โดยขณะนี้มีผู้ร่วมลงรายชื่อที่นับแล้วราว 700 คน ซึ่งจะมีรวบรวมรายชื่อประชาชนอย่างน้อย 10,000 ชื่อ ภายใน 112 วัน เพื่อประกอบการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาต่อไป.

No comments:

Post a Comment

ข่าวยอดนิยม รอบสัปดาห์

คุณคิดอย่างไรกับมาตรา 112

ท่านชื่นชอบพรรคการเมืองใด

ชมสารคดีชั้นนำมากมาย